Ring ring

A. Lý thuyết

I> Khái niệm về hợp chất hưu cơ
¤ Hợp chất hữu cơ la hợp chất của cácbon trừ C0, C02, muối cácbonat, axinua và cácbua.
¤ Hóa học hữu là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
II> Thành phần tính chất.
1> Thành phần
+ Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa các bon. Nguyên tử cacbon thường liên kết với nhau đồng thời liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác như: H, O, N, S, P, halogen.
+Liên kết trong hchc thường la liên kết cộng hoá trị có cực.

2> Tính chất vật lý.
+ Nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của hợp chất hưũ cơ noi chung tăng theo khối lương mol phân tử.
+ Đa số các hchc thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp thường không tan hoặc ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

2> Về tính chất hoá học.
- Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị đốt thì cháy.
- Kém bền với nhiệt nên dễ bị phân hủy bởi nhiệt.
- Phản ứng của hchc thường xảy ra chậm không hoàn toàn, không theo một hướng xác định, cần đun nóng hoặc co xúc tác.

2> Về tính chất hoá học.
- Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị đốt thì cháy.
- Kém bền với nhiệt nên dễ bị phân hủy bởi nhiệt.
- Phản ứng của hchc thường xảy ra chậm không hoàn toàn, không theo một hướng xác định, cần đun nóng hoặc co xúc tác.